Μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup)

Μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup)

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων και τη δυνατότητα ανάκτησης για τους πελάτες, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες όπως cloud, εξωτερικοί δίσκοι και NAS.

Τι προσφέρουμε με την υπηρεσία
Μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup)

Η Noesys ειδικεύεται στη μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup) για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η αξιοποίηση υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud, όπως το Amazon S3, το Microsoft Azure και το Google Cloud Storage, για την παροχή ασφαλών και αξιόπιστων off-site αντιγράφων ασφαλείας είναι η βασική μας έμφαση.

Συνήθως, η διαδικασία υλοποίησης μιας λύσης online backup ξεκινά με μια συνάντηση με τον πελάτη για τον προσδιορισμό των μοναδικών στόχων και απαιτήσεών του. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποσότητας των δεδομένων που πρέπει να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και των στόχων χρόνου αποκατάστασης. Μόλις έχουμε μια σταθερή αντίληψη των απαιτήσεων του πελάτη, προχωράμε στη φάση της υλοποίησης.

Αυτό απαιτεί τον καθορισμό του κατάλληλου παρόχου αποθήκευσης στο cloud και την εγκατάσταση των απαιτούμενων εργαλείων και σεναρίων για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επιπλέον, σχεδιάζουμε τη λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι ενσωματώνεται αποτελεσματικά στην τρέχουσα αρχιτεκτονική δικτύου και τα πρότυπα ασφαλείας του πελάτη.

Τα αντίγραφα ασφαλείας αποτελούν βασικό στοιχείο της διαχείρισης δεδομένων, παρέχοντας πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των αντιγράφων ασφαλείας είναι ότι προστατεύουν από την απώλεια δεδομένων λόγω βλαβών του συστήματος, φυσικών καταστροφών ή ανθρώπινου λάθους. Σε περίπτωση περιστατικού απώλειας δεδομένων, η ύπαρξη ενός πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες πληροφορίες δεν θα χαθούν για πάντα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και τις πιθανές ζημιές στον οργανισμό.

Αυτό μπορεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στα δεδομένα τους για την προώθηση των λειτουργιών ή την αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών πελατών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των αντιγράφων ασφαλείας είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση των προσπαθειών αποκατάστασης από καταστροφές. Σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα, τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αποκαταστήσουν γρήγορα τα δεδομένα και να επιστρέψουν στη συνήθη λειτουργία τους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πλημμύρες και πυρκαγιές αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό. Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους οργανισμούς να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλουν τον σχεδιασμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και αποκατάστασης από καταστροφές.

Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη των προσπαθειών αρχειοθέτησης δεδομένων. Με την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και την αποθήκευσή τους σε ασφαλή τοποθεσία, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση σε ιστορικές πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν για νομικούς λόγους ή για λόγους συμμόρφωσης σύμφωνα και με το GDPR. Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν επίσης να βοηθήσουν με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να διατηρούν τα αρχεία για το κατάλληλο χρονικό διάστημα πριν από τη διάθεσή τους. Με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να απολαμβάνουν την ηρεμία που συνεπάγεται η γνώση ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή και προσβάσιμα όταν χρειάζεται.

Εάν χρειαστεί παρέχουμε και αντίγραφα ασφαλείας εκτός σύνδεσης, όπως αντίγραφα ασφαλείας σε ταινία και δίσκο, εκτός από εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στο cloud. Συνήθως, αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματική εναλλακτική λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή όταν οι κανονιστικές ανάγκες ή οι ανάγκες συμμόρφωσης ενός πελάτη αποκλείουν τη χρήση λύσεων που βασίζονται στο cloud (για παράδειγμα απαιτούνται βάσει GDPR ή άλλου κανονιστικού νομικού πλαισίου).

Στόχος μας με την υπηρεσία Μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup) είναι να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στις μοναδικές απαιτήσεις του πελάτη και να του επιτρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Η υπηρεσία Μελέτη αντιγράφων ασφαλείας (Online & Offline Backup) βασίζεται σε διεθνείς μελέτες και πρότυπα κατασκευαστών.